Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-HHTL ngày 10/01/2022 của HĐQT Công ty CP Hàng hải Thăng Long v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022, Thăng Long Maritime công bố thông tin như văn bản đính kèm./.