Công ty CP Hàng hải Thăng Long kính gửi đến quý Cổ đông thư mời lần 02 tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022.