Công ty CP Hàng hải Thăng Long kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 như thư mời đính kèm.

Tài liệu phục vụ cuộc họp được đăng tải tại liên kết sau: https://bit.ly/2EGM2023

BTC ĐHĐCĐ Thăng Long Maritime.