Locations

văn phòng tại 2 thành phố và mạng lưới đối tác, đại lý tại hơn 160 địa điểm trong 60 quốc gia trên thế giới

Doanh thu 2021

Doanh thu ước: 220.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế ước: 9.500.000.000 đồng
Dịch vụ Logistics: ……….
Các giải pháp Thương mại…: ……….
Vận tải biển: ………………

Dịch vụ đại lý hàng hải

2021: Cung cấp dịch vụ đại lý hàng hải cho 70 lượt tàu dầu thô và 75 lượt tàu dầu sản phẩm/tàu gas, với doanh thu ước đạt 151% kế hoạch năm, lợi nhuận gộp ước đạt 224% kế hoạch

Vận tải đường biển 2021

568,000 tonnes of sea freight goods

Employees

more than 60 employees worldwide about 20 vocational trainees

Dịch vụ giá trị gia tăng 2021

Vận chuyển 30.000 tấn Đạm
Thông quan 120.000 tấn Đạm