Locations

văn phòng tại 2 thành phố và mạng lưới đối tác, đại lý tại hơn 160 địa điểm trong 60 quốc gia trên thế giới

Doanh thu 2022

Doanh thu ước: 339.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế ước: 45.000.000.000 đồng

Dịch vụ đại lý hàng hải

2022: Cung cấp dịch vụ đại lý hàng hải cho 70 lượt tàu dầu thô và 34 lượt tàu dầu sản phẩm/tàu gas

SIRE & CDI

PVT Dawn:

  • SIRE MAXCOM PETROLI (28/9/2022)
  • CDI đạt 99,12% (17/12/2022)

Employees

more than 60 employees worldwide about 20 vocational trainees

Dịch vụ giá trị gia tăng 2021

Vận chuyển 30.000 tấn Đạm
Thông quan 120.000 tấn Đạm