Skip to Content

Category Archives: Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của TLM

Ngày 13/7/2023, Thăng Long Maritime đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung liên quan.

Quý vị Cổ đông có thể tham khảo chi tiết cụ thể tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 đính kèm./.

BTC ĐHĐCĐ TLM

0 0 Continue Reading →

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023

Công ty CP Hàng hải Thăng Long kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 như thư mời đính kèm.

Tài liệu phục vụ cuộc họp được đăng tải tại liên kết sau: https://bit.ly/2EGM2023

BTC ĐHĐCĐ Thăng Long Maritime.

0 0 Continue Reading →

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của TLM

Ngày 27/4/2023, Thăng Long Maritime đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung liên quan.

Quý vị Cổ đông có thể tham khảo chi tiết cụ thể tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 đính kèm./.

BTC ĐHĐCĐ TLM

0 0 Continue Reading →

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của TLM

Ngày 27/4/2023, Thăng Long Maritime đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình, báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022 và kế hoạch kinh doanh của đơn vị trong năm 2023.

Quý vị Cổ đông có thể tham khảo chi tiết cụ thể tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 đính kèm./.

BTC ĐHĐCĐ TLM

0 0 Continue Reading →

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023

Công ty CP Hàng hải Thăng Long kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2023 như thư mời đính kèm.

Tài liệu phục vụ cuộc họp được đăng tải tại liên kết sau: https://bit.ly/1EGM2023

BTC ĐHĐCĐ Thăng Long Maritime.

0 0 Continue Reading →

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thăng Long Maritime

Công ty CP Hàng hải Thăng Long kính gửi đến quý Cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Thăng Long Maritime.

0 0 Continue Reading →

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thăng Long Maritime xin gửi đến quý Cổ đông Thông báo v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 28/4/2023 (Căn cứ Điều 139, Luật Doanh nghiệp 2023). Thời gian, địa điểm và hình thức họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến các cổ đông sau. Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long gửi kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vấn đề nêu trên đến các Quý cổ đông(đính kèm)./.

BTC ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 của TLM.

0 0 Continue Reading →

Công bố thông tin v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HHTL ngày 23/02/2023 của HĐQT Công ty CP Hàng hải Thăng Long v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Thăng Long Maritime công bố thông tin như văn bản đính kèm./.

0 0 Continue Reading →

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2022 của TLM

Ngày 23/12/2022, Thăng Long Maritime đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung liên quan.

Quý vị Cổ đông có thể tham khảo chi tiết cụ thể tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2022 đính kèm./.

BTC ĐHĐCĐ TLM

0 0 Continue Reading →

Công bố thông tin v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 02 năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT-HHTL ngày 24/10/2022 của HĐQT Công ty CP Hàng hải Thăng Long v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2022, Thăng Long Maritime công bố thông tin như văn bản đính kèm./.

0 0 Continue Reading →

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của TLM

Sáng ngày 16/6/2022, Thăng Long Maritime đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình, báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2021 và kế hoạch kinh doanh của đơn vị trong năm 2022.

Quý vị Cổ đông có thể tham khảo chi tiết cụ thể tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đính kèm./.

BTC ĐHĐCĐ TLM

0 0 Continue Reading →

Thư mời (lần 2) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của TLM

Công ty CP Hàng hải Thăng Long kính gửi đến quý Cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Thăng Long Maritime./.

0 0 Continue Reading →

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thăng Long Maritime xin gửi đến quý Cổ đông Thông báo v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2022 (Căn cứ Điều 139, Luật Doanh nghiệp 2022). Thời gian, địa điểm và hình thức họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến các cổ đông sau. Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long gửi kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vấn đề nêu trên đến các Quý cổ đông(đính kèm)./.

BTC ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 của TLM.

0 0 Continue Reading →

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thăng Long Maritime

Công ty CP Hàng hải Thăng Long kính gửi đến quý Cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Thăng Long Maritime.

0 0 Continue Reading →

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của TLM

Ngày 28/02/2022, Thăng Long Maritime đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung liên quan.

Quý vị Cổ đông có thể tham khảo chi tiết cụ thể tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 đính kèm./.

BTC ĐHĐCĐ TLM

0 0 Continue Reading →