Công bố thông tin v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 03 năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 20A/NQ-HĐQT-HHTL ngày 13/11/2023 của HĐQT Công ty CP Hàng hải Thăng Long v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 03 năm 2023, Thăng Long Maritime công bố thông tin như văn bản đính kèm./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *