CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 vv Hướng dẫn Công bố thông tin, Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long xin trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hnagf hải Thăng Long như file chi tiết đính kèm:

NQ DHDCD thuong nien nam 2024

TLM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *