Công bố thông tin v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT-HHTL ngày 06/03/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thang Long Maritime công bố thông tin như văn bản đính kèm./.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *