THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thăng Long Maritime xin gửi đến Quý cổ đông Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội dự kiến ​​tổ chức chậm nhất vào ngày 30/6/2024 (Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020). Thời gian, địa điểm và hình thức họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.

Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long gửi kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vấn đề trên gửi tới Cổ đông.

(Chi tiết vui lòng xem link đính kèm)./.

Thong bao gia han thoi gian to chuc DHDCD thuong nien nam 2024

 TLM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *