THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (như thư mời đính kèm).

Thu moi tham gia ĐHĐCĐ thuong nien nam 2024

Quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu cuộc họp tại liên kết sau: Tai lieu DHCD thuong nien nam 2024

TLM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *