Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của TLM

Ngày 13/7/2023, Thăng Long Maritime đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung liên quan.

Quý vị Cổ đông có thể tham khảo chi tiết cụ thể tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 đính kèm./.

BTC ĐHĐCĐ TLM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *