Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của TLM

Ngày 06/5/2021, Thăng Long Maritime đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình, báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2020 và kế hoạch kinh doanh của đơn vị trong năm 2021.

Quý vị Cổ đông có thể tham khảo chi tiết cụ thể tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đính kèm./.

BTC ĐHĐCĐ TLM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *