Công bố thông tin v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-HHTL ngày 17/3/2021 của HĐQT Công ty CP Hàng hải Thăng Long v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Thăng Long Maritime công bố thông tin như văn bản đính kèm./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *