Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của TLM

Ngày 28/02/2022, Thăng Long Maritime đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty.

Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung liên quan.

Quý vị Cổ đông có thể tham khảo chi tiết cụ thể tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 đính kèm./.

BTC ĐHĐCĐ TLM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *