Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022

Thăng Long Maritime xin gửi đến quý Cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 của TLM và các tài liệu liên quan./.

BTC ĐHĐCĐ TLM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *