Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022

Công ty CP Hàng hải Thăng Long kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 như thư mời đính kèm.

Tài liệu phục vụ cuộc họp được đăng tải tại liên kết sau: https://bit.ly/1EGM2022.

BTC ĐHĐCĐ Thăng Long Maritime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *