Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thăng Long Maritime xin gửi đến quý Cổ đông Thông báo v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức chậm nhất trước ngày 30/6/2022 (Căn cứ Điều 139, Luật Doanh nghiệp 2022). Thời gian, địa điểm và hình thức họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến các cổ đông sau. Công ty Cổ phần Hàng hải Thăng Long gửi kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị về vấn đề nêu trên đến các Quý cổ đông(đính kèm)./.

BTC ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022 của TLM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *